Sunday, August 26, 2007

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

పవనజస్తుతిపాత్ర పావనచరిత్ర
రవి సోమ వరనేత్ర రమణీయగాత్ర

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

భక్తజన పరిపాల భరిత శరజాల
భుక్తి ముక్తిద లీల భూదేవపాల

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

పామరాసురభీమ పరిపూర్ణకామ
శ్యామ జగదభిరామ సాకేతధామ

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

సర్వలోకాధార సమరైకధీర
గర్వ మానసదూర కనకాఘధీర

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

నిగమాగమవిహార నిరుపమశరీర
నగధరాగవిధార నతలోకాధార

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

పరమేశనుతగీత భవజలధిపోత
తరని కులసంజాత త్యాగరాజనుత

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

త్యాగరాజ కృతి

రాగం : శంకరాభరణం

No comments: