Monday, October 1, 2007

ఫనా షాయరీ

ఫనా సినిమాలో నాకు నచ్చిన షాయరీ

ఏ ఖుదా ఆజ్ యే ఫైస్లా కర్‌దే
ఉసే మేరా యా ముఝే ఉస్కా కర్‌దే
బహుత్ దుఖ్ సహే హే మైనే
కోయీ ఖుషీ అబ్ తో ముకద్దర్ కర్‌దే
బహొత్ ముష్కిల్ లగ్తా హై ఉస్సే దూర్ రెహ్‌నా
జుదాయీ కే సఫర్ కో కమ్ కర్‌దే
జిత్నా దూర్ చలే గయే వో ముజ్‌సే
ఉసే ఉత్నా కరీబ్ కర్‌దే
నహీ లిఖా అగర్ నసీబ్ మే ఉస్‌కా నామ్
తో ఖతమ్ కర్ యే జిందగి ఔర్ ముజే ఫనా కర్‌దే


---------------------------------------------------------------------------------

తేరే దిల్ మె మేరి సాసోన్ కో పనా మిల్‌జాయె
తేరే ఇష్క్ మె మేరి జాన్ ఫనా హోజాయె

---------------------------------------------------------------------------------

ఆగ్ సూరజ్ మె హోతీ హై
జల్నా ధర్తి కో పడ్‌తా హై
యే మొహబ్బత్ ఆంఖే కర్తి హై
తడప్‌నా దిల్‌కో పడ్‌తా హై

---------------------------------------------------------------------------------

ఆంఖే తో ప్యార్ మే దిల్‌కి జుబాన్ హోతి హై
సచ్చీ చాహత్ తో సదా బేజుబాన్ హోతి హై
ప్యార్ మే దర్ద్ భి మిలే తో క్యా ఘబ్‌రానా
సునా హై దర్ద్ సే చాహత్ ఔర్ జవాన్ హోతి హై

---------------------------------------------------------------------------------

దూర్ హమ్‌సే జాపావొగె కైసే
హమ్‌కో భూల్ పావొగె కైసే
హమ్ వో ఖుష్బూ జో సాన్‌సో మే ఉతర్ జాయే
ఖుద్ అప్నీ సాన్‌సో కో రోక్ పావొగె కైసే

---------------------------------------------------------------------------------

బేఖుది కీ జిందగి హమ్ జియా నహీ కర్తే
యూ కిసీకా జామ్ హమ్ పియా నహీ కర్తే
ఉన్‌సే కెహ్‌దో మొహబ్బత్ కా ఇజ్‌హార్ ఆకర్ ఖుద్ కరే

యూ కిసీకా పీఛా హమ్ నహీ కర్తే

---------------------------------------------------------------------------------
రోనేదే తూ ఆజ్ హమ్‌కోతో ఆంఖే సుజానే దే
బాహోమే లేలే ఔర్ ఖుద్ కో భీగ్ జానే దే
హే జో సీనే మే ఖైద్ దరియా వో చూట్ జాయేగా
హే ఇత్‌నా దర్ద్ కీ తెరా దామన్ భీగ్ జాయేగా

---------------------------------------------------------------------------------


తేరే దిల్ మే మేరి సాన్‌సో కో జగా మిల్‌జాయె
తేరే ఇష్క్ మే మేరి జాన్ ఫనా హోజాయె
అధూరి సాన్స్ థి ధడ్‌కన్ అధూరి థి అధూరే హమ్

మగర్ అబ్ చాంద్ పూరా హై ఫలక్ పే ఔర్ అబ్ పూరే హై హమ్

No comments: